Fox Racing

קסדת שטח לילדים - V1

MIPS מערכת עם משולבת מודרני בעיצוב קסדה - (.מוחית לפגיעה הסיכון את מפחיתה ובכך ,זוויתית פגיעה של במקרה לראש המועברת הסיבוב אנרגיית את המפחיתה נמוך חיכוך של שכבה) .בפגיעה המועברת האנרגיה את מעולה בצורה המפזרת מוזרק ABS-ו יצוק פוליקרבונט עשויה חיצונית מעטפת - (התרסקות של במקרה בקלות להשתחרר למגן שעוזרים במגנטים אותם ומחליפה המצחייה ברגי את מבטלת זו מערכת) MRVS במערכת משודרגת קסדה - .ובוץ אבנים כניסת למניעת רשת כוללים האוויר פתחי .הקסדה מבפנים חם אוויר להוצאת מאחור מחלצים 4-ו אוויר כניסות 9-מ המורכבת מחדש מעוצבת אוורור מערכת - .במהירות ומתייבשים נושמים ,מאוד נוחים שהם בכך בולטים הם .לכביסה וניתן לחלוטין נשלף פנימי ריפוד - Double-D סגירה מערכת - ECE 22.05 תקן בעלת קסדה -

צבע:Ece Fluo Yellow
מידה:YM
צבע מידה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 Ece Black/Gold YM לרכישה לצפייה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 Ece Black/Gold YL לרכישה לצפייה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 Ece Fluo Yellow YM לרכישה לצפייה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 Ece Fluo Yellow YL לרכישה לצפייה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 LUX Ece Fluo Red YM לרכישה לצפייה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 LUX Ece Fluo Red YL לרכישה לצפייה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 LUX Black/White YM לרכישה לצפייה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 LUX Black/White YL לרכישה לצפייה
קסדת שטח לילדים - V1 Fox Racing - קסדת שטח לילדים - V1 Oktiv Blue YM לרכישה לצפייה